U Nar. nov., br. 35/17 od 12.4.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje.

Ovom se Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Kamanje, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Općini Kamanje pripadaju sljedeći općinski porezi: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina, 5. porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u visini od 15,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Pravne i fizičke osobe koje postavljaju stolove, stolice, pokretne ograde i druge naprave ispred ugostiteljskih objekata plaćaju 5,00 kn/m² - mjesečno.

Pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine za postavljanje montažnog kioska plaćaju 1.000,00 kn godišnje po kiosku. Korištenje javne površine za sve druge namjene plaća se 5,00 kn/m² površine dnevno.

Porez na nekretnine urediti će se posebnom odlukom.

Općina Kamanje poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cjelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Karlovac, Ispostava Ozalj.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku Općine Kamanje«.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Glasnik Općine Kamanje«, br. 01/11) .

Natrag