Odluka o porezima Općine Ivankovo (Nar. nov., br. 72/17) donesena je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 137/15) i Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Ivankovo, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima, kako slijedi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju,  porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. Općina Ivankovo je dužna uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 10%.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od objave u službenom glasilu Općine Ivankovo, osim odredbi o prirezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Natrag