U Nar. nov., br. 116/17 od 24.11.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Dvor (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku'' Općine Dvor, osim odredbi čl. 4. koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u ''Narodnim novinama''.

Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Dvor, obveznici plaćanja poreza, porezna stopa i osnovica, visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Porezi Općine Dvor su: 1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice (porez na dohodak), 2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 2% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost), 3. porez na kuće za odmor, plaća se 10 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor, u godišnjem iznosu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina. Odredbe čl. 9., 10., 11., 12. i 13. Odluke prestaju važiti 01.01.2018. godine.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima i prirezu porezu na dohodak (''Nar. nov., br. 2/2002, 7/2002 i 4/2003 i ''Službeni vjesnik'' Općine Dvor, br. 27/2001, 1/2002 i 25/2002).

Natrag