U Nar. nov., br. 114 od 22.11.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac. Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Đurđenovac, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja, te način obračuna i plaćanja poreza.

Općinski porezi Općine Đurđenovac su:

1. prirez porezu na dohodak - 10%,

2. porez na potrošnju - 3%,

3. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Đurđenovac«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac (»Službeni glasnik« Općine Đurđenovac, broj 6/17., Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Službeni glasnik Općine Đurđenovac« broj 2/10. i »Narodne novine« broj 86/10.), te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu poreza na dohodak (»Službeni glasnik Općine Đurđenovac« broj 6/14. i »Narodne novine« broj 156/14.).

Natrag