U Nar. nov., br. 35/17 od 12.4.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Dragalić.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Dragalić, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, visina te način obračuna i plaćanja poreza.

Općini Dragalić pripadaju sljedeći općinski porezi: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor, 4. porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u visini od 12,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na nekretnine urediti će se posebnom odlukom.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasniku« osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1.5.2017.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik« br. 4/01, 7/10 i 5/12) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Službeni glasnik« br. 4/01).

Natrag