U Narodnim novinama br. 79 od 11. kolovoza 2017. objavljena je  Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_79_1969.html, a stupila je na snagu 19. kolovoza, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Natrag