U Nar. nov, br. 51 od 31.5.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda koja stupa na snagu 8.6.2017.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Babina Greda, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Općini Babina Greda pripadaju sljedeći općinski porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi 3%.

Porez na nekretnine urediti će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Babina Greda.

Općina Babina Greda poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Natrag