U Nar. nov., br. 62/17 od 30. lipnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima općine Antunovac, a stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Općinski porezi Općine Antunovac su:

  1. prirez porezu na dohodak (10%),
  2. porez na potrošnju (3%),
  3. porez na korištenje javnih površina (4 kn mjesečno po m2),
  4. porez na nekretnine.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Antunovac sukladno Zakonu o lokalnim porezima. Općinsko vijeće Općine Antunovac obvezno je donijeti Odluku do 30. studenoga 2017. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti ranija Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Općine Antunovac« broj 04/02 i 6/09) i Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Antunovac (»Narodne novine« br. 91/10 i 149/13 i »Službeni glasnik Općine Antunovac« broj 06/10 i 7/13).

Natrag