U Nar. nov., br. 94/17 od 20. rujna 2017. objavljena je Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke koja stupa na snagu 28. rujna 2017.

Njenim stupanjem na snagu prestaje važiti istoimena Odluka iz 2010. godine (Nar. nov., br. 133/10 i 100/16).

Natrag