U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 14.2.2018.

Odlukom se propisuju obveznici, postotak, način i rokovi izvješćivanja i održavanja minimalno potrebnog iznosa deviznih potraživanja u odnosu prema deviznim obvezama te devizna potraživanja kojima se održava i devizne obveze na temelju kojih se utvrđuje obveza održavanja minimalno potrebnog iznosa deviznih potraživanja.

Obveznici su održavanja minimalno potrebnog iznosa deviznih potraživanja u odnosu prema deviznim obvezama: - kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (RH) koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke (HNB), - podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u RH i - podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države.  (u nastavku teksta: banke). Banke u devizna potraživanja za potrebe Odluke uključuju instrumente navedene u stupcima od 2 do 13 u obrascu DP/DO 1. Instrumenti su definirani Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju. Iznimno, za razdoblje od 9.11.2017. do 7.2.2019. u devizna potraživanja, za potrebe Odluke, banke uključuju i nominalni iznos trezorskog zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske ISIN: HRRHMFT906X3. U devizna potraživanja, za potrebe Odluke, banke također uključuju potraživanja po kreditima u kunama i u kunama s valutnom klauzulom, danima gospodarskim subjektima u sklopu Programa razvoja gospodarstva, i to u visini 50% iznosa nedospjele glavnice koja je u skladu s navedenim Programom financirana iz sredstava banaka. Banke u devizne obveze za potrebe Odluke uključuju instrumente navedene u stupcima od 2 do 21 u obrascu DP/DO 2, koji su definirani Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje. Za potrebe ove Odluke banke u devizne obveze ne uključuju obveze prema: - drugim bankama iz čl. 2. Odluke, - Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, - Međunarodnoj financijskoj korporaciji, - Razvojnoj banci Vijeća Europe, - Europskoj banci za obnovu i razvoj, - Europskoj investicijskoj banci, - Europskom investicijskom fondu, - Europskom fondu za jugoistočnu Europu i - Fondu za zeleni rast jugoistočne Europe.

Devizna potraživanja i obveze banke iskazuju u kunama primjenom srednjeg tečaja HNB-a koji vrijedi za pojedini radni dan. Banke su obvezne minimalno 17% deviznih obveza održavati deviznim potraživanjima svaki radni dan.

Banke su obvezne izvještavati HNB o održavanju minimalno potrebnih deviznih potraživanja na obrascima DP/DO 1, 2 i 3, koji se nalaze u prilogu Odluke i njezin su sastavni dio. Ispunjeni obrasci DP/DO 1, 2 i 3 za svaki radni dan u proteklom mjesecu dostavljaju se jednokratno HNb-u, najkasnije do 12 sati 10. radnog dana (od ponedjeljka do petka) u tekućem mjesecu. Banke su prve obrasce DP/DO 1, 2 i 3 u skladu s Odlukom dužne dostaviti HNB-u do 14.2.2018. s podacima za siječanj 2018.

Na dan stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (Nar. nov., br. 100/16 i 108/17).

Natrag