U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku« Općine Vladislavci osim odredbe o prirezu poreza na dohodak koji stupa na snagu 1. kolovoza 2017.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak i porez na potrošnju.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik« Općine Vladislavci broj 4/01, 4/03, 1/04, 2/07) i Odluka o prirezu Općine Vladislavci (»Službeni glasnik« Općine Vladislavci broj 4/13). Svi započeti postupci utvrđivanja i naplate gradskih poreza koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama starih Odluka.

Natrag