U Nar. nov., br. 90 od 8.9.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić. Ovom Odlukom utvrđuju se: vrste lokalnih poreza Općine Unešić, obveznici plaćanja, visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, visinu poreza na korištenje javne površine, način obračuna i plaćanja lokalnih poreza koji pripadaju Općini Unešić, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak po stopi od 5%,

2. porez na potrošnju po stopi od 3%,

3. porez na kuće za odmor od 5,00 do 15,00 kn/m2,

4. porez na korištenje javne površine po stopi od 20% od iznosa zakupnine odnosno ugovorene naknade za korištenje javne površine i

5. porez na nekretnine.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Unešić, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« osim u dijelu koji se odnosi na odredbe o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Natrag