U Nar. nov., br. 102/17 od 18. listopada 2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Nar. nov., br. 87/01). Sve što nije definirano ovom Odlukom regulirat će se Zakonom o lokalnim porezima.

Natrag