U Nar. nov., br. 94/17 od 20. rujna 2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko koja stupa na snagu 1. listopada 2017.

Do stupanja na snagu ove Odluke primjenjuje se Odluka o Općinskim porezima (Nar. nov. 29/02) i Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 32-II/2015).

Natrag