Odlukom o lokalnim porezima Općine Draž (Nar. nov., br. 128/17) utvrđuju se vrste lokalnih poreza Općine Draž, obveznici plaćanja, visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, visina poreza na korištenje javne površine, način obračuna i plaćanja lokalnih poreza koji pripadaju Općini Draž (u daljnjem tekstu: Općina), drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 2%.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Draž«, osim u dijelu koji se odnosi na odredbe o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_128_2943.html

Natrag