U Nar. nov., br. 42 od 28.4.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Vrbovskom, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Grad Vrbovsko dužan je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 12,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada Vrbovskog. Porez na kuće za odmor stečene nasljedstvom i koje su starije od 50 godina plaća se u visini od 6 kn po jednom četvornom metru korisne površine. Porez na kuće za odmor stečene nasljedstvom čiji vlasnici imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog plaća se u visini od 5 kn po jednom četvornom metru korisne površine.

Porez na korištenje javnih površina plaća se:

- za svaku pokretnu radnju 1.200,00 kuna godišnje,

- za postavu svakog kioska i drugih naprava 1.200,00 kuna godišnje.

Posebnom odlukom Gradskog vijeća uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine. Odluka se će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Vrbovskog«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Natrag