U Nar. nov., br. 60/17 od 23.6.2017. objavljena je Odluka o lokanim porezima Grada Pula - Pola (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.7.2017. te se i primjenjuje od navedenog datuma.

Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Puli - Pola, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Porezi Grada Pule - Pole su: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 12% na propisanu osnovicu (iznos poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez PDV-a),  3. porez na kuće za odmor, a plaća se godišnje u iznosu od 12,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Danom primjene Odluke stavlja se izvan snage Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Narodne novine« br. 151/14, »Službene novine« Grada Pule br. 17/14) te Odluka o gradskim porezima Grada Pule (»Službene novine« Grada Pule br. 11/13, 11/15, 06/16).

Odredbe čl. 11. do 14. Odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor, a u skladu s čl. 68. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), prestaju važiti 1.1.2018. godine.

Natrag