U Nar. nov., br. 33 od 7.4.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca (u nastavku: Odluka).

Ovom Odlukom utvrđuje se:

1. vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Grad),

2. visina stope prireza porezu na dohodak,

3. visina stope poreza na potrošnju,

4. visina poreza na kuće za odmor izražena u kn/m²

5. prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 14% od utvrđene osnovice.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice u korist Proračuna Grada.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 8,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada.

Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine, do kada se primjenjuje Odluka o gradskim porezima (Nar. nov., br. 77/11, 26/13 i 149/14). Svi započeti postupci utvrđivanja i naplate gradskih poreza koji nisu dovršeni do 1. 7. 2017. godine dovršit će se po odredbama Odluke o gradskim porezima (Nar. nov., br. 77/11, 26/13 i 149/14).

Natrag