U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljena je  Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka . Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije«, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave.

Ovom odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Iloku, obveznici plaćanja, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« br. 2/02, 2/03 i 7/08) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« br. 2/15) (»Narodne novine« br. 20/15 i 25/15).

Natrag