U Nar. nov., br. 33 od 7.4.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Dugog Sela (u nastavku: Odluka).

Ovom Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Dugom Selu, obveznici plaćanja, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Gradu Dugom Selu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 12,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u Narodnim novinama (to je 1. svibnja 2017.).

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 2/10).

Natrag