U Nar. nov., br. 35/17 od 12.4.2017. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Delnica.

Ovom se Odlukom propisuju vrste lokalnih poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Delnicama (u nastavku: Grad).

Gradu pripadaju sljedeći lokalni porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Grad Delnice dužan je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15 kn/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada. Porez na kuće za odmor koje su se stekle nasljeđivanjem i koje su starije od 50 godina plaćaju se u visini od 5 kn, a one koje nemaju mogućnosti priključka na javnu infrastrukturu (struja, voda), plaća se u visini od 10,00 kn.

Porez na godišnje korištenje javne površine plaća se u visini od 20 kn. Porez na povremeno korištenje javne površine plaća se u visini od 10 kn.

 

Ova Odluka stupa na snagu 20.4.2017, a objavit će se i u »Službenim novinama Grada Delnica«.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Delnica (SN PGŽ 32/01, 04/02, 44/06, 29/07, 37/09, 12/11 i 08/15).

Natrag