U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Gundinci (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 06.01.2018.

U Odluci o općinskim porezima Općine Gundinci, u čl. 2. brišu se riječi pod rednim brojem 3. »porez na nekretnine«; te se briše čl. 11.

Natrag