U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Virovitice (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 01.01.2018.

U Odluci o porezima Grada Virovitice (Nar. nov., br. 65/17 i »Službeni vjesnik Grada Virovitice« broj 8/17) u čl. 2. toč. 4. briše se; u glavi II. odjeljak 4. »Porez na nekretnine« i čl. 15. brišu se; čl. 20. briše se.

Natrag