U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 01.01.2018.

U Odluci o porezima Grada Vinkovaca (Nar. nov., br. 39/17. i »Službeni glasnik Grada Vinkovaca« broj 3/17.) čl. 2. mijenja se i glasi: »Gradu pripadaju sljedeći porezi: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor.«

U glavi II. odjeljak 4. »Porez na nekretnine« i čl. 14. brišu se; čl. 19. briše se.

Natrag