U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Cerna (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.

U Odluci o općinskim porezima Općine Cerna (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/17) u čl. 3. st. 5. briše se; čl. 18. briše se; čl. 20. briše se; čl. 26. briše se.

Natrag