U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Duge Rese (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Duge Rese, a primjenjuje se od 01.01.2018.

U Odluci o lokalnim porezima Grada Duge Rese (Nar. nov., br. 41/17, Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 4/17) u čl. 2. briše se toč. 4. »Porez na korištenje javnih površina«; u čl. 5. st. 1. brojka »3« zamjenjuje se brojkom »2«; brišu se čl. od 13. do 18.; briše se čl. 21., a ostale odredbe navedene odluke se ne mijenjaju.

Natrag