U Nar. nov., br. 121 od 6.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Ovom se Odlukom mijenja Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj: 34/2017, radi njenog usklađivanja, kao općeg akta podzakonske snage, s odredbama mjerodavnog Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 101/2017).

Natrag