U Nar. nov., br. 123 od 12.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o porezima Općine Raša koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Raša«.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o porezima Općine Raša (»Narodne novine« broj 78/17. i »Službene novine Općine Raša« broj 6/17.).

U uvodu Odluke o porezima Općine Raša (»Narodne novine« broj 78/17. i »Službene novine Općine Raša« broj 6/17.) iza broja »115/16« dodaje se zarez i broj »101/17«. Briše se čl. 12., a dosadašnji čl. 13. postaje čl. 12.

Natrag