U Nar. nov., br. 121 od 6.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana i stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Odluka o porezima općine Podstrana (»Službeni glasnik Općine Podstrana« broj 19/17) mijenja se tako da se prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Natrag