U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Lasinje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Općine Lasinja.

U Odluci o općinskim porezima Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 3/17), u čl. 3. podtoč. 4. porez na nekretnine, briše se; iza čl. 12., podnaslov »4. Porez na nekretnine«, briše se; čl. 13. briše se; čl. 15. briše se; čl. 21. briše se.

Natrag