U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima (u nastavku: Odluka). Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i u Narodnim novinama, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Novom Marofu, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Novog Marofa (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 25/01).

Odredbe čl. 11. - 14. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Natrag