U Nar. nov., br. 75 od 31. srpnja 2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Visa koja stupa na snagu 8. kolovoza 2017.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Grada Visa, visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor izražena u kn/m², te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Gradski porezi na području Grada Visa su:

  1. prirez porezu na dohodak koji se plaća po stopi od 3%,
  2. porez na potrošnju koji se plaća po stopi od 3%,
  3. porez na kuće za odmor koji se plaća u visini 15,00 kn/m² korisne površine godišnje,
  4. porez na nekretnine koji će se utvrditi posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Visa sukladno Zakonu o lokalnim porezima.
Natrag