U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima  o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (u nastavku: Odluka). Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i Službenom vjesniku Varaždinske županije, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak (čl. 3. - 6.) koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Varaždinskim Toplicama, porezni obveznici tj. obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja predmetnih poreza u skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti sljedeće odluke: Odluka o prirezu porezu na dohodak (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 20/2005), Odluka o porezu na potrošnju (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 17/2001), Odluka o porezu na kuće za odmor (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 26/2009), Odluka o porezu na korištenje javnih površina (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 26/2009).

Natrag