U Nar. nov., br. 75 od 31. srpnja 2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Senja koja stupa na snagu 8. kolovoza 2017., osim čl. 3., čl. 4. i čl. 5. koji reguliraju prirez porezu na dohodak, a koji stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.

Ovom Odlukom utvrđuju se gradski porezi, visina, obračun i način plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti prihod Grada Senja na čijem području je sjedište ili prebivalište, ili uobičajeno boravište obveznika poreza.

Grad Senj uvodi i naplaćuje sljedeće poreze:

  1. prirez porezu na dohodak koji se plaća po stopi od 10%,
  2. porez na potrošnju koji se plaća po stopi od 3%,
  3. porez na kuće za odmor koji se plaća u visini od 15,00 kn/m² korisne površine,
  4. porez na korištenje javnih površina koji se plaća u skladu s čl. 16. - 19. ove Odluke.
Natrag