U Nar. nov., br. 78/17 od 9. kolovoza 2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Rovinja - Rovigno«, osim čl. 3., 4., i 5. ove Odluke koje reguliraju prirez porezu na dohodak, a koji stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je izvršena objava ove Odluke u »Narodnim novinama«. Dakle, čl. 3., 4., i 5. ove Odluke stupaju na snagu 1. rujna 2017.

Do stupanja na snagu ove Odluke, odnosno pojedinih odredaba ove Odluke, primjenjuju se sve odluke Grada Rovinja - Rovigno koje su donesene na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u dijelovima koji nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Odredbe čl. 9. - 15. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine, s time da će se postupci utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor koji su započeti po ovoj Odluci, a nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine, dovršiti po odredbama ove Odluke.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima Grada Rovinja (»Sl. glasnik Grada Rovinja - Rovigno« br. 12/01).

Danom stupanja na snagu čl. 3., 4., i 5. ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu porezu na dohodak (Nar. nov., br. 133/06) .

Natrag