U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1.8.2017..

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,50 kn/m2 korisne površine.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Pregrade

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ br 29/15) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (Nar. nov., br. 24/04, 98/06, 121/16).

Natrag