U Nar. nov., br. 75 od 31. srpnja 2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Lipika koja stupa na snagu dana 8. kolovoza 2017.

Ovom odlukom utvrđuju se gradski porezi kao opći izvori prihoda Grada Lipika, utvrđuju stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16), kao i prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih gradskih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Gradski porezi jesu:

  1. porez na potrošnju koji se plaća se po stopi od 3%,
  2. porez na kuće za odmor koji se plaća se godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor ovisno o starosti kuće i zoni prema važećoj Odluci o komunalnoj naknadi,
  3. porez na nekretnine za koji će se svi potrebni podatci, kriteriji i ostala pitanja vezana za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Lipika.
Natrag