Odluka o gradskim porezima Grada Komiže (Nar. nov., br. 96/17) donesena je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 137/15) i Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Gradski porezi Grada Komiže su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Komiže«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_09_96_2220.html

Natrag