Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika (Nar. nov., br. 49/17)

U Nar. nov., br. 49 od 24.5.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika (u nastavku: Odluka) i stupa na snagu 1. lipnja 2017.  Odredbe čl.  8. do 12. ove Odluke prestaju vrijediti 1. siječnja 2018.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Dubrovnika (Nar. nov., br. 2/02, 4/03, 138/04, 02/08, 64/11, 147/12) i (Sl. gl., br. 11/01, 10/02, 05/04, 11/07, 5/11, 14/12).

Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina i način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda Grada Dubrovnika.

Natrag