U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljena je Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 26. listopada 2017.

Natrag