U Nar. nov., br. 62/17 od 30. lipnja 2017. objavljena je Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara koja se primjenjuje od 1. srpnja 2017. Godine.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Bjelovara sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 1/17).

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% od utvrđene osnovice.

Natrag