U Nar. nov., br. 126/17 od 18. prosinca 2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Negoslavci, koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku VSŽ-a, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«, što znači 1. siječnja 2018.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Negoslavci objavljena u Službenom vjesniku VSŽ-a 5/02 sa naknadnim izmjenama.

Natrag