U Nar. nov., br. 125 od 15.12.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Supetra prema kojoj se u Gradu Supetru od 1.1.2018. uvodi plaćanje prireza porezu na dohodak u visini od 10%.

Natrag