Obveze iznajmljivača u 2017.

Piše: Irena Slovinac

Hrvatski građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor i zemljišta za kamp mogu pružati usluge smještaja u ovim objektima bez registriranja djelatnosti obrta ili osnivanja trgovačkog društva uz ispunjenje propisanih uvjeta. Za pružanje usluga smještaja iznajmljivač mora ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Rješenje se izdaje iznajmljivaču uz sljedeće uvjete: da je vlasnik objekta ili zemljišta za kamp, da objekt ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju te da građevina u kojoj će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Iznajmljivač može pružati usluge i u objektu ili zemljištu za kamp koje je u vlasništvu njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji, uz njihovu pisanu suglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Iznajmljivači - paušalisti

Iznajmljivač – građanin koji nije obveznik PDV-a i dohodak ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, kao i prethodnih godina, može porez na dohodak plaćati u godišnjem paušalnom iznosu, pod uvjetom da: ê iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta i/ili ê organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.

Iznajmljivač paušalista:

 • paušalni porez plaća temeljem rješenja koje donosi nadležna ispostava PU tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja (u 2017. do 31.3., 30.6., 30.9. i 31.12.2017.);
 • za svaku pruženu uslugu obvezan je izdati račun,te isti na kraju radnog dana upisati u Evidenciju o prometu kronološkim redom bez obzira je li isti naplaćen ili ne;
 • nije obveznik fiskalizacije, te ne mora fiskalizirati izdane račune.

Iznajmljivači građani nisu obveznici fiskalizacije.

Ako iznajmljivač usluge smještaja pruža preko inozemnihputničkih agencija, bez obzira što nije obveznik PDV-a, obvezan je platiti PDV na uslugu posredovanja (proviziju). U tu svrhu, iznajmljivač koji usluge smještaja pruža posredstvom agencije:

 • iz druge države članiceEU obvezan je:
  • 15 dana prije obavljanja usluga s agencijom iz EU od Porezne uprave zatražiti PDV ID broj,
  • PDV ID broj dostaviti inozemnoj agenciji,
  • na proviziju putničke agencije obračunati i platiti PDV po stopi 25%,
  • Poreznoj upravi dostaviti Obrazac PDV i PDV-S;
  • iz treće zemlje (zemlje koja nije članica EU)
   • na proviziju putničke agencije obračunati i platiti PDV po stopi 25%, te
   • Poreznoj upravi dostaviti Obrazac PDV.

Iznajmljivači koji su u 2017. postali obveznici PDV-a (u 2016. ostvarili su promet veći od 230.000,00 kn ili su postali obveznici PDV-a temeljem vlastitog zahtjeva) porez na dohodak od imovine utvrđuju temeljem poslovnih knjiga, tj. na način propisan za samostalne djelatnosti. Osim toga, porez na dohodak temeljem poslovnih knjiga iznajmljivači mogu plaćati i na osnovu vlastitog zahtjeva, a na vlastiti zahtjev mogu plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak.

Iznajmljivači nerezidenti

Osim iznajmljivača državljana RH, usluge smještaja u svojim nekretninama mogu pružati i državljani drugih država članica EU, država članica EGP-a i Švicarske konfederacije.

Novina je da, od 1.1.2017., i oni mogu porez na dohodak od iznajmljivanja soba, postelja, apartmana i kuća za odmor plaćati u paušalnom iznosu pod uvjetom da u prethodnoj godini nisu ostvarili ukupne primitke veće od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a.

Iznajmljivači državljani EU i država članica EGP koji imaju rješenje za pružanje usluga smještaja dužni su:

 • najkasnije 15 dana prije početka pružanja usluga PU, Područnom uredu Zagreb, Odjelu za strane porezne obveznike, Avenija Dubrovnik 32, podnijeti zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a i dodjelu PDV ID broja (osim ako su u svojoj DČ registrirani kao porezni obveznik i uslugu iznajmljivanja obavljaju tuzemnom poreznom obvezniku, npr. turističkoj agenciji),
 • u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za pružanje usluge smještaja, upisati se u registar obveznika poreza na dohodak,
 • za obavljene usluge smještaja izdavati račune s obračunanim PDV-om po stopi od 13%, te mjesečno podnositi PDV Obrazac.

Iznajmljivači nerezidenti mogu porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu uz ispunjenje propisanih uvjeta.

Državljani trećih zemalja koji su vlasnici soba, apartmana i kuća za odmor na području RH i u istima žele pružati usluge smještaja obvezni su registrirati obrt ili trgovačko društvo. To znači da iznajmljivači – državljani trećih zemalja imaju ista prava i obveze kao i hrvatski poduzetnici, tj. da:

 • nisu dužni upisati se u registar obveznika PDV-a sve dok ne prijeđu prag za obvezni ulazak u sustav PDV-a,
 • ako posluju s poreznim obveznicima iz drugih DČ EU dužni su zatražiti PDV ID broj, a
 • ako imaju registriran obrt i po toj osnovi nisu obveznik PDV-a, te u poreznom razdoblju ne ostvaruju ukupan primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a, dohodak i porez na dohodak mogu plaćati u paušalnom iznosu.

Ako su u prethodnoj godini (2016.) obavili usluge u iznosu većem od 230.000,00 kn, obvezni su od 1.1.2017. upisati se u sustav PDV-a, a njihove porezne obveze ovise o poreznom statusu kojeg imaju u trećoj zemlji čiji su državljani.

Natrag