Obavezni redoslijed podijele dobiti trgovačkog društva

Nakon što trgovačka društva utvrde iznos neto dobiti prethodne poslovne godine (nakon oporezivanja), taj iznos spreman je za podjelu  ostvarene dobiti. Odluku o podjeli dobiti donosi skupština društva (vlasnici) pri čemu mora postupati sukladno zakonskim propisima.

Stoga, podjela (raspored) dobiti ne znači da društvo u prvom koraku kreće s isplatom dobiti svojim vlasnicima, nego znači da se dobit mora podijeliti (rasporediti) redoslijedom propisanim Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD) i Zakonom o računovodstvu (ZOR).

U tom smislu naglašavamo da se dobit (prije isplate vlasnicima) prvo raspoređuje prema odredbama ZTD-a, a tek nakon toga prema odredbama ZOR-a.

 

Tek pošto se dobit rasporedi za namjene propisane ZTD-om i ZOR-om, njen preostali iznos (ako ga ima) može se podijeliti vlasnicima!

Raspored dobiti prema ZTD-u

Neto dobit dioničkog društva (d.d.) obvezno se raspoređuje prema slijedećem redoslijedu:

 1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina (ako ih društvo ima);
 2. za unos u zakonske rezerve (unosi se 5% dobiti nakon pokrića gubitka, sve dok zakonske rezerve ne dosegnu minimalni zakonski iznos od 5% temeljnog kapitala);
 3. za unos u rezerve za vlastite dionice (ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći);
 4. za unos u statutarne rezerve (ako su one određene statutom).

Neto dobit društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) obvezno se raspoređuje prema slijedećem redoslijedu:

 1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina (ako ih društvo ima);
 2. za unos u rezerve za otkup vlastitih poslovnih udjela (ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći);
 3. za unos u rezerve određene društvenim ugovorom (ako su određene društvenim ugovorom);
 4. za unos u rezerve prema odluci skupštine/vlasnika (ako postoji odluka).

Neto dobit jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) obvezno se raspoređuje prema slijedećem redoslijedu:

 1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina (ako ih društvo ima);
 2. za unos u zakonske rezerve (unosi se 25% ostvarene dobiti nakon pokrića gubitka, sve dok temeljni kapital ne dosegne ili postane veći od 20.000,00 kn)
 3. za unos u rezerve za otkup vlastitih poslovnih udjela (ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći);
 4. za unos u rezerve određene društvenim ugovorom (ako su određene društvenim ugovorom);
 5. za unos u rezerve prema odluci skupštine/vlasnika (ako postoji odluka).

Raspored dobiti prema ZOR-u

Prema odredbama čl. 19. st. 14. ZOR-a, svako trgovačko društvo koje na datum bilance ima dobit raspoloživu za podjelu članovima društva (nakon što se dobit rasporedi za obvezne namjene prema odredbama ZTD-a), dužno je takvu dobit najprije uporabiti za unos u ostale rezerve iz dobiti za pokriće:

 1. neotpisanih troškova razvoja u aktivi i
 2. dobiti koja se može pripisati sudjelujućim interesima i koja je iskazana u računu dobiti i gubitka, u iznosu koji nije primljen niti se njegova isplata može zahtijevati ako standardi financijskog izvještavanja dopuštaju ili zahtijevaju navedeni način iskazivanja troškova razvoja odnosno dobiti od sudjelujućih interesa.
Natrag