U Nar. nov., br. 38/17 od 19. travnja 2017. objavljena je Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini koja je stupila na snagu 20. travnja 2017.

Natrag