1. Potpisan Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Dana 18. prosinca 2017. ministar financija je potpisao izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak iz kojega izdvajamo:

- dodatno su pojašnjene odredbe uz obračun inozemnih dnevnica vezano uz zadržavanje/proputovanje kroz više država,

- propisano je da se ino dnevnice u slučaju korištenja zrakoplova računaju dva sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u RH do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u RH,

- u slučajevima seminara, savjetovanja i izobrazbe koji ne traju dulje od sedam dana obračunavaju se dnevnice i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do visine i pod uvjetima propisanim Pravilnikom,

- poslodavci koji imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika radi poslova koje obavlja (mjesto rada se razlikuje od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara), mogu podmiriti trošak smještaja i prehrane tih radnika a da se pritom ti primici ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama smještaja i prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Ako je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju,

- voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena, ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada,

- vezano uz iskazivanje podataka na Obrascu IP, u slučaju neisplate plaće, propisano je da ako poslodavac naknadno isplati plaću, a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, prema kojoj je obračunan odnosno uplaćen porez sukladno članku 25. stavku 5. Zakona, u Obrascu IP se tako isplaćena plaća iskazuje u mjesecu u kojem je nastala obveza uplate predujma poreza na dohodak po osnovi te plaće.

 

U odnosu na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika koji je bio prezentiran na seminarima održanima od 13. do 19. prosinca ukazujemo na sljedeće razlike:

- trošak prehrane i smještaja poslodavci mogu omogućiti bez plaćanja poreza svim sezonskim radnicima s kojima imaju ugovor o radu na određeno vrijeme, a ne samo stalnim sezonskim radnicima,

- kao što je i navedeno, Obrazac INO-DOH je ostao nepromijenjen uz određena nova pojašnjenja propisana u dosadašnjem čl. 91. Pravilnika,

- propisano je da za porezne obveznike koji ostvaruju dohodak iz ili u inozemstvu te primitke na koje se ne plaća porez na dohodak i druge primitke koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom iz inozemstva odnosno primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da međunarodnim ugovorima nije drugačije uređeno, obvezu podnošenja prijave u registar poreznih obveznika - Obrasca RPO mogu preuzeti poslodavci ili isplatitelji primitaka,

- mijenjat će se samo Obrazac UPO (obrasci DNR, IP i Potvrda ostaju nepromijenjeni).

 

2. Minimalna plaća - smanjena osnovica za obračun doprinosa na plaću za siječanj 2018.

Na posljednjoj sjednici Hrvatskog sabora donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći iz kojega izdvajamo:

- u iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi,

- mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, umanjuje se za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun,

- umanjenje osnovice za obračun doprinosa na osnovicu primjenjuje se od 1. siječnja 2018. (plaća za siječanj 2018. koja se u pravilu isplaćuje u veljači 2108., a ne primjenjuje se na plaću za prosinac 2017. isplaćenu u siječnju 2018.),  za sve radnike koji su u mjesecu prosincu 2017. godine prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće (u mjesecu prosincu 2017. do iznosa od 3.276,00 kn), a koji i nastavno u 2018. godini imaju ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće (3.439,80 kn) i to do trenutka ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja  plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće,

- u slučaju isplate dodatnih primitaka (za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, oporezive otpremnine, prigodne nagrade iznad neoporezivog dijela i slično) obračun doprinosa se vrši na punu osnovicu.

Natrag