Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi (Nar. nov., br. 32/17) utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.

Ugovor će se primjenjivati na zaposlenike od 13. ožujka 2017. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_32_726.html

Natrag