U Nar. nov., br. 102/17 od 18. listopada 2017. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Lukač, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Lukač, a objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Natrag