Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine (Nar. nov., br. 63/17)

U Nar. nov., br. 63 od 4. srpnja 2017. objavljen je Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_07_63_1454.html

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti  obuhvaća demografske i društvene statistike, makroekonomske statistike, poslovne statistike te statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Natrag